เกี่ยวกับกระดาษ
การนำกระดาษคราฟท์มาปะกบกันเป็นกระดาษ 3 ชั้น คือ ใช้กระดาษ 3 แผ่น และเป็นกระดาษ 5 ชั้น คือใช้กระดาษ 5 แผ่น ตามการนำไปใช้ และความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้ 1. เกรดกระดาษและแกรมกระดาษ (ความหนาของกระดาษ) 2. จำนวนชั้นและชนิดลอนกระดาษ

- โดยการเลือกใช้ ต้องสัมพันธ์กับลักษณะสินค้า การใช้งาน และต้นทุน ตามความต้องการของลูกค้า -

เกรดกระดาษและแกรมกระดาษ

การเลือกใช้แกรมกระดาษ (ความหนาของกระดาษ)

การเลือกใช้ความหนาของกระดาษ จะขึ้นอยู่กับการรับนํ้าหนักกล่อง ความสวยงามของงานพิมพ์ และต้นทุน ของกล่อง โดยปกติกล่องที่ใช้กระดาษผิวด้านนอกและด้านในหนาขึ้น รวมถึงการใช้กระดาษลอนที่หนาขึ้นจะมีความสามารถในการรับนํ้าหนักมากขึ้นทุกด้าน ทั้งด้านการทดสอบการตกกระแทก ระยะเวลาการตั้งวางสินค้า ความต้านแรงดันทะลุ การเรียงซ้อน การรับนํ้าหนักสินค้า รวมถึงงานพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดก็ควรใช้กระดาษที่หนาขึ้น

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับเกรดกระดาษที่เหมาะสมกับสินค้าของท่าน ซึ่งทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะตอบทุกคำถามของท่านและสามารถที่จะให้คำแนะนำอย่างละเอียด

จำนวนชั้นและชนิดลอนกระดาษ

ในประเทศไทยจะนิยมใช้กล่องกระดาษลูกฟูกที่ผลิตจากกระดาษลูกฟูก ชนิด 3 ชั้น และ 5 ชั้นเป็นหลัก ตามชนิดของสินค้า นํ้าหนัก และตามความต้องการของลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด 3 ชั้น / ชนิดลอน E, B, C

ลอน E :
ความสูงของลอนประมาณ 1.5 มม.
นิยมใช้ผลิตเป็นกล่องในสำหรับสินค้าขนาดเล็ก รับนํ้าหนักไม่มาก พิมพ์งานได้สวยงาม สามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ และเหมาะสำหรับใช้เป็นกล่อง Display
ลอน B : ความสูงของลอนประมาณ 2.8 มม.
นิยมใช้ผลิตเป็นกล่องสำหรับบรรจุสินค้าขนาดเล็กถึงกลาง ที่มีนํ้าหนักไม่มากและชนิดของตัวสินค้าสามารถรับนํ้าหนักในตัวเองได้ อีกทั้งยังเหมาะที่จะใช้ผลิตเป็นกล่องชนิดไดคัท Diecut และ กล่อง Display อีกด้วย
ลอน C : ความสูงของลอนประมาณ 3.5 มม.
นิยมใช้ผลิตเป็นกล่องสำหรับบรรจุสินค้าขนาดเล็กถึงกลาง ที่มีนํ้าหนักไม่มากและชนิดของตัวสินค้าสามารถรับนํ้าหนักในตัวเองได้ สามารถรับนํ้าหนักได้ดีกว่าลอน B เล็กน้อย นิยมใช้ในทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ชนิด 5 ชั้น (Double Wall) ชนิดลอน BC

ลอน BC :
ความสูงของลอนประมาณ 6.3 มม.
นิยมใช้ผลิตเป็นกล่องสำหรับสินค้าขนาดกลางและใหญ่ สามารถรับนํ้าหนักได้ดีถึงดีมากตามความหนาของกระดาษผิวด้านนอกและด้านใน รวมถึงความหนาของกระดาษที่ใช้ทำลอน นิยมใช้ในทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เพื่อส่งสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ